IBM Automate

Motion: Anthony Zazzi, Ye Chen

Static Design: Godfrey Dadich Partners